Καλωσορισατε!

 

Σκοπός του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και στην Ψυχική Υγεία είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της ποιοτικής μεθοδολογίας στην ψυχολογία καθώς και σε συναφείς επιστημονικούς τομείς και εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία όπως είναι η συμβουλευτική, η θεραπεία, η εκπαίδευση, η υγεία και η εργασία.

 

Βασικοί στόχοι του Εργαστηρίoυ Ποιοτικής  Έρευνας στην Ψυχολογία και στην Ψυχική Υγεία είναι οι ακόλουθοι:

  • Μελέτη των οντολογικών, επιστημολογικών, μεθοδολογικών και ηθικών θεμελίων ή  παραδοχών της ποιοτικής έρευνας.  
  • Παροχή της δυνατότητας εκπαίδευσης σε  ποικίλες ποιοτικές  προσεγγίσεις  (π. χ. ερμηνευτικές, φαινομενολογικές, εθνογραφικές, αφηγηματικές, κονστρουκτιβιστικές, κοινωνικο-πολιτισμικές κ. /ά. ) που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ψυχολογίας και σε συναφή επιστημονικάπεδία.
  • Συμβολή στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,  υποψηφίων διδακτόρων και νέων  ερευνητώνστην ποιοτική έρευνα.
  • Επιμόρφωση  ειδικών ψυχικής υγείας και συναφών επαγγελμάτων σε ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης και αξιολόγησης. 
  • Προσφορά διδακτικού και επιμορφωτικού έργου μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, συμπόσια και συνέδρια -- δημιουργία επιστημονικού και διδακτικού υλικού.
  • Διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών και μελετών -στο πλαίσιο συνεργασιών με την κοινότητα- (λ. χ. σχολική, επαγγελματική) με στόχο τη σύνδεση  της έρευνας και της πρακτικής στον χώρο της ψυχικής υγείας και σε συναφή επιστημονικά πεδία.
  • Επιστημονική συνεργασία με ερευνητικές ομάδες, ερευνητικά κέντρα και  ινστιτούτα, καθώς και αντίστοιχα  ιδρύματα ή οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικο.
  • Προώθηση  της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ διαφόρων επιστημονικών πεδίων (π. χ. ψυχολογία, φιλοσοφία, κοινωνική ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, επιστήμες της αγωγής, επιστήμες της υγείας, κ.ά.) σε ζητήματα που αφορούν στην ποιοτική έρευνα.
  • Προώθηση του διαλόγου σχετικά με τις «μεικτές» μεθόδους κοινωνικής έρευνας (τον συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων).

 

Το Εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα εκπαίδευσης και έρευνας των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία σε Παιδιά και Εφήβους» και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» καθώς και άλλων σχετικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται σεμινάρια και εργαστήρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στην ελληνική και την αγγλική.

ΜΑΡΤΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
22 ΤΕΤΑΡΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ